Увага! 22 квітня 2021 року відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ "Технолог"

Шановний акціонер!


 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГ»  
(код за ЄДРПОУ 14181442, місцезнаходження: Україна, 20300, Черкаська область, Уманський район, місто Умань, вул. Стара Прорізна, буд. 8.)
Повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Технолог»  відбудуться 22 квітня 2021 року об 11-00 годині за місцезнаходженням Товариства: Черкаська обл., місто Умань, вул. Стара Прорізна, буд. 8, у конференц-залі. Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться 22 квітня 2021 року з 10:30 годин до 10:55 годин у день скликання загальних зборів за місцем їх проведення

 

Перелік питань включених до проекту порядку денного та проекти рішень:

 

1. Обрання робочих органів річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Технолог» та затвердження регламенту. 
Проект рішення: а) Затвердити регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Технолог». Збори почати 22 квітня 2021 року об 11:00 год., завершити о 14:00 год. Перерва 30 хв. Термін для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хв., для відповідей на запитання та виступів – 10 хв., для роз`яснень, зауважень, пропозицій і  повідомлень – до 3 хв.;
б) визначити річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Технолог», які проводяться 22 квітня 2021 р., у конференц-залі ПрАТ «Технолог» такими, що відповідають нормам Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства;
в) обрати Головою Загальних зборів Мазурик Валентину Степанівну і Секретарем Загальних зборів Пелагіну Наталію Іванівну;
г) обов`язки Лічильної комісії покласти на Анохіну Антоніну Григорівну.

 

2. Звіт Правління ПрАТ «Технолог» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення:

а) визначити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільними; 
б) затвердити Звіт Правління ПрАТ «Технолог» про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік»; 
в) визнати роботу Правління Товариства у 2020 році задовільною; 
г) проводити у 2021 році подальшу роботу зі збільшення обсягів виробництва продукції і надання послуг;
д) проводити подальшу інноваційну діяльність, спрямовану на освоєння нових лікарських препаратів.

 

3. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Технолог» про діяльність за 2020 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Наглядової ради та затвердження висновків Наглядової ради.  
Проект рішення:

а) затвердити звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році;  
б) затвердити рішення про наслідки розгляду звіту Наглядової ради у 2020 році;
в) визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною. 

 

4. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ  «Технолог»  за 2020 рік. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора, та затвердження висновків Ревізора.  
Проект рішення:

а) затвердити звіт Ревізора про перевірку  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік;  
б) затвердити рішення про наслідки розгляду звіту Ревізора, затвердити висновки  Ревізора.

 

5. Затвердження річного звіту ПрАТ  «Технолог»  за 2020 рік.
Проект рішення: Затвердити фінансову звітність за 2020 рік.

 

6. Розподіл прибутку ПрАТ «Технолог» за результатами 2020 року, затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
Проект рішення:

а) затвердити розподіл прибутку за 2020 рік;
б) прийняти до відома, що сума резервного капіталу складає більш ніж 15 % Статутного капіталу і не підлягає збільшенню.

 

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень, на який їх було обрано.

 

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Кумулятивне голосування.

 

9. Затвердження змін до переліку видів діяльності, які здійснює Товариство, згідно КВЕД. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження його у новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту
Проект рішення: затвердити оновлений перелік видів діяльності згідно КВЕД. 
Викласти та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Технолог» у новій редакції. Уповноважити Голову правління - Генерального директора підписати нову редакцію статуту Приватного акціонерного товариства «Технолог» від імені всіх акціонерів. Голові правління - Генеральному директору або уповноваженій ним особі здійснити всі передбачені законодавством заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту та державної реєстрації змін до переліку видів діяльності Товариства, що містяться в ЄДР.

 

10. Схвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг №358 CL від 04 серпня 2017 року (з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 CL), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).
Проект рішення: Схвалити (затвердити)  Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року(з усіма змінами та доповненнями до нього станом на день проведення цих Зборів) (далі – Договір про надання банківських послуг 358 CL), що є значним правочином, укладеним між Товариством, ПрАТ «Лекхім-Харків», АТ «Лекхім» (далі – Позичальники) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ідентифікаційний код 14361575) (далі – Банк).

 

11. Схвалення (затвердження) договорів застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т.ч. що є значними правочинами та/або правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.
Проект рішення:  Схвалити (затвердити) договори застави/іпотеки/поруки (з усіма змінами та доповненнями до них станом на день проведення цих Зборів), у т.ч. що є значними правочинами та/або правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які укладені Товариством в забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або Позичальників перед Банком за Договором про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року.

 

12. Cхвалення (затвердження) Договору про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладеного Товариством та Позичальниками із Банком, як правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
Проект рішення:  Схвалити (затвердити) Договір про надання банківських послуг 358 CL від 04 серпня 2017 року, укладений Товариством та Позичальниками із Банком на умовах зазначених у цьому Протоколі, як правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

 

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.
із зазначенням характеру правочинів та встановлення їх граничної сукупної вартості. 

 

14. Про надання повноважень на вчинення (підписання) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.
Проект рішення: Уповноважити  Голову правління – Генерального директора протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, що є значними. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.).

Найменування показника.

Звітний період (2020 р.)

Попередній період (2019 р.)

Усього активів

542743

516394

Основні засоби (за залишковою вартістю)

226094

248864

Запаси

206854

173508

Сумарна дебіторська заборгованість

101956

88008

Грошові кошти та їх еквіваленти

5383

3778

Нерозподілений прибуток (збиток)

453726

388643

Власний капітал

456897

391814

Зареєстрований (пайовий)/статутний ) капітал

2367

2367

Довгострокові зобов`язання і забезпечення

-

5538

Поточні зобов`язання і забезпечення

85846

119042

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

69057

37849

Середньорічна кількість акцій

236752320

236752320

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію

0,29168

0,15987

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

401

403

Реєстрація учасників зборів буде проводитись на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПрАТ «Технолог», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 16 квітня 2021 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

 

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Технолог» можна ознайомитися до проведення загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: м. Умань, вул. Стара Прорізна, буд. 8 , у Голови правління, в робочі дні з 8:30 до 17:00 годин, (крім перерви з 12:00 до 12:30 годин), а також в день проведення зборів з 8:30 до 10:00 годин. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами Голова правління С.О. Ренський, тел. (04744) 4-03-03, 4-03-02.

 

Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Технолог» кожний акціонер повинен мати документ що посвідчує його особу, а у разі прибуття для ознайомлення представника акціонера, крім того довіреність, що надає такій особі відповідні повноваження.

 

Реєстрація акціонерів, або їх представників, які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Технолог», здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

 

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. З детальною інформацією, стосовно прав, якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва для уточнення інформації.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми документами Товариства.

 

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 236 752 320 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 236 749 820 штук

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://prat.technolog.ua. Телефон для довідок: (04744) 4-03-02, 4-03-03